Aan de slag met EDI: ‘Leerkrachten stemmen hun instructie zodanig af dat elk kind zich gezien voelt’ 

Basisschool De Alm in Tilburg is dit schooljaar gestart met de teamtraining Expliciete Directe Instructie (EDI) van Expertisecentrum De Kracht. EDI is een leerkracht gestuurde manier van werken waarmee de actieve betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot. De instructievaardigheden van de leerkracht nemen toe en leerlingen presteren beter. Bij Basisschool De Alm zijn de eerste resultaten merkbaar.  

Basisschool De Alm heeft al vaker gebruik gemaakt van expertises van De Kracht. “We hebben trainingen gevolgd bij De Kracht en een van de experts heeft ons geholpen toen het wat minder liep in een groep. Het was voor ons dan ook een logische keuze om voor De Kracht te kiezen”, vertelt directrice Eefje Bloemscheer.  

Na het opstellen van een nieuwe visie, bleek er binnen De Alm behoefte om deze visie in de praktijk extra kracht bij te zetten. “Eén van de pijlers is dat goede didactiek in relatie staat tot goede pedagogiek. Leerkrachten stemmen hun instructie zodanig af dat elk kind zich gezien voelt. Juist EDI legt daarvoor een goede basis”, vertelt Bloemscheer. Samen met trainer Karin Spijkers van De Kracht is bekeken hoe de eerste scholingsbijeenkomst zou worden vormgegeven. Na een overleg over de volgorde van de aangeboden themavolgde er voor het team een studiemoment. Vanaf dat punt mocht het team in de eigen klas aan de slag met EDI. Daarna is het aan het team om in de eigen klas te gaan  

Controle van begrip 

Maar wat is EDI concreet? EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door middel van kwalitatief goede instructie en het actief betrekken van leerlingen bij de inhoud van de lessen, raken leerlingen meer betrokken, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les. Belangrijk is de continue controle van begrip. De leerkracht monitort telkens of alle leerlingen begrijpen wat is uitgelegd. Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les.  

Bloemscheer: “Expliciete directe instructie klinkt als iets dat leerkrachten al doen, maar het werkt juist zo goed doordat iedereen nu anders naar zijn of haar werk kijkt. Wat doe je, waarom doe je het op die manier en levert het ook op wat je graag zou willen?” 

Collegiale consultaties  

Nadat er door het team individueel is geoefend in hun eigen klas, hebben collega’s bij elkaar meegekeken tijdens de lessen. “Het gaat dan niet om het controleren van elkaar of we het wel goed doen. Het is juist bedoeld om van elkaar te leren. Wat kan ik van mijn collega leren en wat heb ik mijn collega te bieden? Het is heel waardevol om bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen. Het zorgt ook voor een extra stap in professionalisering binnen de school”, vertelt de directrice. Op dit moment gaat het team in kleine groepen reflecteren om te kijken welke leerpunten er zijn binnen de school en of er nog individuele leerpunten zijn. 

Samenwerking met Expertisecentrum De Kracht 

Het resultaat is zeker merkbaar volgens de directrice. “Zowel de jongere als de oudere werknemers leren veel van deze teamtraining. Je kijkt toch even met een andere bril naar je werk. Onbewust doe je dingen in de klas op een bepaalde manier. Het is altijd goed om daarop in te zoomen.” Ook de samenwerking met De Kracht en in het bijzonder trainer Karin Spijkers is positief bevonden.  “De samenwerking verliep hartstikke fijn. Karin kende ons team al en kon heel precies zeggen welke werkwijze goed zou passen bij het team. Als voormalig directrice is ze voor mij ook een fijne gesprekspartner, ze heeft een nuchtere kijk van buitenaf. Al met al kijk ik heel positief terug op het traject. We gaan nu zelf intern aan de slag met de behandelde thema’s. Zodra we hulp nodig hebben, kan ik bij De Kracht terecht.”  

 

Karin Spijkers, trainer EDI van Expertisecentrum De Kracht over het traject bij Basisschool De Alm: 

Op Basisschool De Alm heb ik een traject teamontwikkeling EDI mogen begeleiden. We hebben een prettige werkwijze gevonden waarbij we nauw hebben samengewerkt met de directie en de interne begeleidster. Hierdoor konden we de studiemomenten ook laten aansluiten op dat wat er leefde binnen de school.   

Ik zie ook echt de meerwaarde van de cyclus zoals we die hanteren. Zo starten we met een nulmeting in de klas aan de hand van een checklist die is opgesteld door de directie en interne begeleidster. Aan de hand daarvan stellen we samen de doelen op. Na een interactieve teambijeenkomst gaan de leerkrachten zelf aan de slag. Na deze oefenperiode wordt er een ronde collegiale consultatie gepland: Leerkrachten gaan bij elkaar in de klas kijken. 

Wat mij opgevallen is tijdens dit traject, is dat leerkrachten een andere mindset hebben gekregen als het gaat over wat we onder instructie verstaan. In het begin ervaren leerkrachten het als een heel andere manier van werken. Maar eigenlijk is het een nieuwe mix van vaardigheden die we al beheersen, die we nu heel bewust gaan inzetten. Het is mooi om te zien hoe mensen zich steeds bekwamer gaan voelen en enthousiast nieuwe werkvormen implementeren in hun eigen handelen. 

Meer weten over EDI en de mogelijkheden om een (team)training te volgen? Neem contact op met Karin Spijkers: k.spijkers@dekracht.com