Onderzoek

Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psycho-diagnostisch onderzoek. Het doel van de diverse onderzoeken is voor scholen, ouders en kinderen in kaart brengen wat er nodig is om samen verder te kunnen.

De onderzoeken worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks-)assistent. Hierbij werken we volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO.

Ons onderzoeksteam is toegelaten tot de gecontracteerde jeugdhulp van alle gemeentes die aangesloten zijn bij de regio Hart van Brabant. Dit houdt in dat de gemeente uitgebreid onderzoek vergoedt, mits er een verwijzing is van de huisarts of de toegangsmedewerker.

Bent u ouder/verzorger en wilt u onderzoek voor uw kind? Neemt u dan contact op met uw huisarts of toegangsmedewerker. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Maud Straathof, gedragsdeskundige bij De Kracht, via mail m.straathof@dekracht.com

We hebben onlangs een folder uitgebracht over hoe het in z’n werk gaat als uw kind een onderzoek krijgt. Bekijk de folder hier: Onderzoek bij mijn kind – Expertisecentrum De Kracht.

Psycho-diagnostisch onderzoek

U kunt bij ons terecht voor onderstaande onderzoeken.

Intelligentieonderzoek

Er zijn verschillende intelligentietests. Welke test we gaan afnemen, is afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van de leerling en de onderzoeksvraag. Tijdens de intake brengt de onderzoeker deze factoren in beeld.
Vragen die aanleiding kunnen geven tot intelligentieonderzoek, zijn:

  • De leerontwikkeling van het kind of de jongere komt moeizaam op gang: kan dit verklaard worden vanuit zijn intelligentie?
  • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het kind of de jongere op cognitief gebied, en hoe kunnen we daarop inspelen?
  • Wat is, kijkend naar de intelligentie, het ontwikkelingsperspectief van het kind of de jongere?

De procedure voor intelligentieonderzoek bestaat uit een intake op school, het onderzoek, verslaglegging en een adviesgesprek. Uit het onderzoek komt een ‘cognitief profiel’ van het kind naar voren. Dit profiel laat zien hoe het kind de informatie in de hersenen verwerkt. Naar aanleiding hiervan geven we praktische adviezen en brengen we de onderwijsbehoeften in kaart.

De kosten van het intelligentieonderzoek hangen af van de test en liggen tussen de € 370,- en € 465,-.

Onderzoek naar deelaspecten van het cognitieve functioneren

Bij het leren speelt meer mee dan alleen de intelligentie. Het kan zinvol zijn te weten hoe de informatieverwerking, de aandacht, het geheugen, de werkhouding en/of executieve functies van de leerling ontwikkeld zijn, en waar de sterke en zwakke kanten liggen. Dit onderzoek laat zien hoe, en in welke mate, deze ‘deelfactoren’ van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling, het leerproces en het functioneren op school. De kosten voor dergelijke onderzoeken is maatwerk.

Onderzoek naar dyslexie

Sommige leerlingen hebben hardnekkige problemen met lezen en/of spelling. Zij maken veel spelfouten, blijven spellend/radend lezen of lezen erg traag. Deze problemen lijken niet overeen te komen met de overige leermogelijkheden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Het doel van dyslexieonderzoek is om de leesproblemen te verklaren en handvatten te geven voor begeleiding. Hiervoor brengen we verschillende functies in kaart die te maken hebben met de verwerking van gesproken en geschreven taal. Ook voeren we standaard een intelligentieonderzoek uit. Als er inderdaad sprake is van dyslexie, zorgen we voor een dyslexieverklaring.

Onderzoek naar dyscalculie

Sommige leerlingen hebben bijzonder veel moeite met rekenen. Als de rekenproblemen ondanks extra oefening en begeleiding blijven bestaan, kan er sprake zijn van dyscalculie.

Het doel van dyscalculieonderzoek is om de rekenproblemen te verklaren en handvatten te geven voor begeleiding. Hiervoor brengen we verschillende functies in kaart die te maken hebben met het leren, oproepen en toepassen van reken-/wiskundekennis. Ook voeren we standaard een intelligentieonderzoek uit. Als er inderdaad sprake is van dyscalculie, zorgen we voor een dyscalculieverklaring.

Persoonlijkheidsonderzoek

Soms ontstaat er bij school en/of ouders zorg rondom het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. In dat geval kan een persoonlijkheidsonderzoek zinvol zijn. Doel van het persoonlijkheidsonderzoek is om de problemen die de school, de ouders/verzorgers en/of het kind ervaren, te verklaren. Van daaruit geven we handelingsadviezen mee.

Vragen die aanleiding kunnen geven tot een persoonlijkheidsonderzoek, zijn:

  • Waar komen de gedragsproblemen van het kind of de jongere vandaan en welke ondersteuning heeft hij/zij nodig?
  • Wat heeft het kind of de jongere nodig om weer gemotiveerd te raken voor school?
  • Welk onderwijsaanbod sluit het beste aan bij de persoonlijkheid en mogelijkheden van het kind of de jongere?

We onderzoeken de leerling zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Dit gebeurt door middel van gesprekken, observaties, vragenlijsten en/of testen. De uitvoering van dit onderzoek maken we altijd op maat, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de leeftijd en mogelijkheden van de leerling.

Kosten van onderzoek

De kosten van de diverse onderzoeken zijn sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en de middelen die nodig zijn om deze vraag te beantwoorden. Graag maken we voor u een offerte op maat!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten? Neem gerust contact op met Maud Straathof, gedragsdeskundige bij De Kracht, via mail m.straathof@dekracht.com.

“Praktische adviezen waar we mee verder kunnen”. Lees het interview met Nikkie van Groenendaal, directeur bs Don Sarto over haar ervaringen met de onderzoeken van De Kracht.