Onderzoek

Wat heeft een kind nodig van zijn omgeving om in zijn/haar ontwikkeling (weer) vooruit te kunnen? Op aanvraag doen wij diverse soorten psycho-diagnostisch onderzoek. Deze worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper en/of psychologisch (onderzoeks-)assistent. Hierbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO.

Ons onderzoeksteam is toegelaten tot de gecontracteerde zorg van alle gemeentes, die aangesloten zijn bij www.jeugdhulphvb.nl. Dit houdt in dat de gemeente uitgebreid onderzoek vergoedt, mits er een verwijzing is van de huisarts of de toegangsmedewerker. Bent u ouder/verzorger en wilt u onderzoek voor uw kind, neemt u dan contact op met uw huisarts of toegangsmedewerker. Wilt u meer informatie, kunt u contact opnemen met Maud Straathof, gedragsdeskundige bij De Kracht, via mail m.straathof@krachtvanspeciaal.com

Doel van de diverse onderzoeken
Voor scholen, ouders en kinderen in kaart brengen wat er nodig is om samen verder te kunnen.

Inhoud
Onze aanpak is vraaggericht en op maat. Op aanvraag van scholen of ouders/verzorgers doen wij diverse soorten (psychodiagnostisch) onderzoek. Hierbij wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de handelingsgerichte diagnostiek en de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO. De onderzoeken worden uitgevoerd door gerenommeerde gedragswetenschappers en/of psychologisch (onderzoeks)assistenten. Het gaat hierbij onder meer om de volgende onderzoeksthema’s:

Intelligentieonderzoek

Er zijn verschillende intelligentietests. Welke test afgenomen wordt, is afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden van de leerling en de onderzoeksvraag. Tijdens de intake brengt de onderzoeker deze factoren in beeld. De kosten van het intelligentieonderzoek liggen tussen de € 325,- en € 425,- afhankelijk van de test die afgenomen wordt. Vragen die aanleiding kunnen geven tot intelligentieonderzoek, zijn:

 • De leerontwikkeling van dit kind/deze jongere komt moeizaam op gang, kan dit verklaard worden vanuit zijn intelligentie?
 • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van dit kind/deze jongere op cognitief gebied, en hoe kunnen we daarop inspelen?
 • Wat is, kijkend naar de intelligentie, het ontwikkelingsperspectief van dit kind/deze jongere?

De procedure voor intelligentieonderzoek bestaat uit een intake op school, het onderzoek, verslaglegging en een adviesgesprek. Uit het onderzoek komt een ‘cognitief profiel’ van het kind naar voren. Dit profiel laat zien hoe het kind de informatie in de hersenen verwerkt. Naar aanleiding hiervan worden praktische adviezen gegeven en worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht.

Onderzoek naar deelaspecten van het cognitieve functioneren

Bij het leren speelt meer mee dan alleen de intelligentie. Het kan zinvol zijn te weten hoe de informatieverwerking, de aandacht, het geheugen, de werkhouding en/of executieve functies van de leerling ontwikkeld zijn, en waar de sterke en zwakke kanten liggen. Dit onderzoek laat zien hoe, en in welke mate, deze ‘deelfactoren’ van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling, het leerproces en het functioneren op school. De kosten voor dergelijke onderzoeken is maatwerk.

Onderzoek naar dyslexie

Sommige leerlingen hebben hardnekkige problemen met lezen en/of spelling. Zij maken veel spelfouten, blijven spellend/radend lezen of lezen erg traag. Deze problemen lijken niet overeen te komen met de overige leermogelijkheden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Het doel van dyslexieonderzoek is om de leesproblemen te verklaren en handvatten te geven voor begeleiding. Hiervoor worden verschillende functies in kaart gebracht die te maken hebben met de verwerking van gesproken en geschreven taal. Ook wordt standaard een intelligentieonderzoek uitgevoerd. Als er inderdaad sprake is van dyslexie, wordt er een dyslexieverklaring opgesteld.

Onderzoek naar dyscalculie

Sommige leerlingen hebben bijzonder veel moeite met rekenen. Als de rekenproblemen ondanks extra oefening en begeleiding blijven bestaan, kan er sprake zijn van dyscalculie.

Het doel van dyscalculieonderzoek is om de rekenproblemen te verklaren en handvatten te geven voor begeleiding. Hiervoor worden verschillende functies in kaart gebracht die te maken hebben het leren, oproepen en toepassen van reken-/wiskundekennis. Ook wordt standaard een intelligentieonderzoek gedaan. Als er inderdaad sprake is van dyscalculie, wordt er een dyscalculieverklaring opgesteld.

Persoonlijkheidsonderzoek

Soms ontstaat er bij school en/of ouders zorg rondom het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. In dat geval kan een persoonlijkheidsonderzoek zinvol zijn.
Doel van het persoonlijkheidsonderzoek is om de problemen die de school, de ouders/verzorgers en/of het kind ervaren, te verklaren. Van daaruit worden handelingsadviezen meegegeven. Vragen die aanleiding kunnen geven tot een persoonlijkheidsonderzoek, zijn:

   • Waar komen de gedragsproblemen van dit kind/deze jongere vandaan en welke ondersteuning heeft hij/zij nodig?
   • Wat heeft dit kind/deze jongere nodig om weer gemotiveerd te raken voor school?
   • Welk onderwijsaanbod sluit het beste aan bij de persoonlijkheid en mogelijkheden van dit kind/deze jongere?

Tijdens het onderzoek wordt een leerling zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak uitgebreid onderzocht. Dit gebeurt door middel van gesprekken, observaties, vragenlijsten en/of testen. Het onderzoek wordt altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de leeftijd en mogelijkheden van de leerling.

Kosten van onderzoek
De kosten van de diverse onderzoeken zijn sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en de middelen die nodig zijn om deze vraag te beantwoorden. Graag maken we voor u een offerte op maat!