Organisatie

Bij De Kracht werken experts, trainers, coaches en onderzoekers onder leiding van de directeur Rianne Kuijpers en adjunct-directeur Natacha Dekkers.

Vrijwel al onze medewerkers hebben ervaring in het onderwijs, hebben zelf voor de klas gestaan en/of zijn direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze kunnen zich goed inleven in situaties waarmee scholen in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Alles is erop gericht om concreet in beeld te krijgen welke extra ondersteuning de leerling(en) nodig heeft/hebben. Het aanbod bestaat uit het versterken van de leerling of de groep zelf en/of iedereen die op school bij de leerling/groep betrokken is.

De expert

Een expert is een generalist en heeft brede kennis over onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De expert is daarnaast specialist als het gaat om gedragsproblemen, (leer)belemmeringen en (leer)behoeften.

Het werk van de expert is te vergelijken met de vroegere ambulant begeleider. De expert vertaalt de onderwijsbehoeften van de leerling(en) naar een passend begeleidingsaanbod. Hij/zij werkt planmatig en vraaggestuurd aan het vergroten van de expertise in het werkveld en gaat uit van de mogelijkheden van de leerling, leerkracht en de school. De expert denkt (pro-)actief mee met de school. Zijn de problemen/vragen zodanig dat er onderzoek of specialistische kennis nodig is, dan schakelt de expert deze deskundigheid in via De Kracht en komt met een concreet voorstel.

De Kracht vindt het belangrijk dat experts een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met de leerling, ouders, school en haar omgeving. En dat de expert hierin kan optreden als adviseur met een onafhankelijke positie.

De expert heeft een onderwijsbevoegdheid en/of diploma orthopedagogiek of een vergelijkbare opleiding. Bij voorkeur heeft een expert zelf gewerkt als leerkracht/docent en/of ervaring als ambulant begeleider.

De trainer

Alle trainers bij De Kracht zijn bevoegd om trainingen te geven en in staat om trainingen aan te passen aan de vraag/situatie van een school en/of de deelnemers. Het is de overtuiging van De Kracht dat trainingen veel effectiever zijn als de inhoud feilloos aansluit op de leefwereld en mogelijkheden van de cursisten. Aan een training op maat gaat dan ook altijd een diagnosegesprek vooraf, waarin we goed doorvragen om helder te krijgen wat het probleem precies is en hoe we dit kunnen vertalen in concrete en haalbare doelen.

Veel trainingen zijn gericht op bewustwording en versterken van vaardigheden en trainers maken bij voorkeur gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De trainers vertalen situaties naar modellen die bewezen zijn in de praktijk en maken gebruik van theorie en actuele vakliteratuur die de aan te leren vaardigheden ondersteunen.

Trainers van De Kracht zijn vaardig in het begeleiden en bewaken van groepsprocessen, kunnen omgaan met weerstand en deelnemers motiveren dmv introductie, reflectie en confrontatie. Ze zorgen voor een veilige omgeving die aanzet tot het aanleren van nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag.

De onderzoeker

De onderzoekers van De Kracht hebben allemaal een Masterdiploma Orthopedagoog of Psycholoog met basisaantekening psychodiagnostiek en staan geregistreerd bij de beroepsvereniging (NVO of BIG). Zij hebben ervaring als onderzoeker binnen het primair en/of voortgezet onderwijs.

Ons onderzoeksteam is toegelaten tot de gecontracteerde zorg van alle gemeentes, die aangesloten zijn bij Jeugdhulp Hart van Brabant. Dit houdt in dat de gemeente uitgebreid onderzoek vergoedt, mits er een verwijzing is van de huisarts of de toegangsmedewerker.

U kunt van onze onderzoekers een autonome, objectieve houding verwachten en een sterk analytisch vermogen. Zij hebben oog voor de situatie van de leerling, leerkracht, ouder, IB’er en andere betrokkenen en zijn in staat een veilige omgeving te creëren om een onderzoek optimaal te laten verlopen. Onze onderzoekers zijn sterk in hanteren van een goede balans tussen professionele afstand en nabijheid. De opdrachtgever kan erop rekenen dat de onderzoeker het gehele onderzoeksproces adequaat begeleidt en bewaakt.

Onze onderzoekers vinden het belangrijk allereerst de onderzoeksvraag goed helder te hebben in een gesprek met alle betrokkenen. Vervolgens ontvangt u een advies wat de beste onderzoeksmethode is. Alle betrokkenen krijgen inzicht in het onderzoeksproces en de planning. Het doel is te komen tot heldere verslaglegging en advisering waarmee de school, de professional en/of de ouder verder kan.

Het onderzoeksteam van De Kracht is gespecialiseerd in de volgende onderzoeken:

 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar deelaspecten van het cognitieve functioneren
 • Onderzoek naar dyslexie
 • Onderzoek naar dyscalculie
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Uitvoeren van observaties

De coach

De Kracht werkt met gediplomeerde coaches met uitgebreide kennis over en ervaring in het onderwijs. Zij begeleiden professionals in het onderwijswerkveld om zich te ontwikkelen op didactisch, pedagogisch of persoonlijk vlak (of een combinatie hiervan).

De coaches werken met een variatie aan methodieken, onder andere met

 • krachtgerichte coaching
 • zijnsgerichte coaching
 • NLP-practitioner/master
 • creatieve coaching
 • beeldbegeleiding
 • live-coaching.

De kracht van onze coaches is dat zij zich goed kunnen verplaatsen in de leefwereld en uitgaan van de mogelijkheden van de professional. Zij starten met een uitgebreid intakegesprek om de vraag/situatie heel helder te krijgen. Afhankelijk van de vraag, overlegt de coach samen met u over het aantal bijeenkomsten, de duur van het coachingstraject en de bijbehorende kosten. Duur en intensiviteit zijn heel divers, soms bent u na enkele gesprekken alweer een hele stap verder.

De coaches van De Kracht zijn sterk in observeren, luisteren, samenvatten en doorvragen. Ze kunnen goed omgaan met weerstanden en zijn in staat tot ‘meta’-denken en kunnen een goede balans hanteren tussen professionele afstand en nabijheid. De coach heeft maar één doel: de professional ondersteunen zodat hij/zij zich sterker voelt in het werk.

Stichting Biezonderwijs

De Kracht is een zelfstandig opererend expertisecentrum en valt onder de Stichting Biezonderwijs.